Biodynamisk Biodling

Aktuellt om biodling just nu: Läs pressrelease om nystartat internationellt biodlarforum.

Biodlaren arbetar i ett biodynamiskt sammanhang och försöker i första hand att möta bisamhällets naturliga behov. Skötseln är uppbyggd så att bina fritt kan utveckla sitt naturliga beteende. Den biodynamiska biodlaren tillåter bisamhällena att bygga naturliga vaxkakor. Grunden för deras reproduktion, tillväxt, föryngring och spridning är svärmprocessen. Binas egen honung är en stöttepelare för att stödja bisamhället genom vintern.

Placering och utformning av bigårdar

Biodynamiskt och ekologiskt odlade områden eller okultiverade och vilda områden ska föredras för uppställning av bigårdar. De biodynamiska fältpreparaten ska sprutas varje år, åtminstone i den omedelbara närheten av övervintringsplatsen.
Varje bigård får endast ha så många kupor att det finns tillgång till tillräcklig mängd pollen och nektar. Vid val av uppställningsplatser måste stor varsamhet iakttas så att binas produkter inte blir kontaminerade med miljögifter.
Med undantag för sammanfogningsmaterial, taktäckning och nät ska kupan endast bestå av naturmaterial som trä, halm och lera. Utsidan av kupan får endast behandlas med naturlig, ekologiskt säker, icke-syntetisk impregnering.

Avel och förökning av samhällen

Som vid all djurhållning är en viss avel nödvändig. Svärmdriften är utgångspunkten för drottningcellsproduktionen. Att ersätta en gammal drottning med en drottning som är framtagen genom svärmprocessen är tillåtet för avelssyfte.

Undantag får endast göras vid speciella omständigheter och då endast med Demeter-förbundets medgivande. Konstgjord drottningodling (omlarvning etc) är inte tillåten. 
Insemination eller användning av genmodifierade bin är ej tillåtet.

Biodlingen får inte vara beroende av inköp av samhällen, svärmar eller drottningar. Inköpta bin måste, då detta är möjligt, vara från andra Demeterbiodlare. Om sådana bin inte finns att få tag på ska de vara från certifierade ekologiska biodlare. Samhällen av icke Demeter eller ekologiskt ursprung får endast integreras utan vaxkakor.

Vingklippning av drottningar är ej tillåtet.

Vaxkakorna är en naturlig del i bisamhället. Därför ska alla vaxkakor vara naturligt byggda. Naturliga vaxkakor är byggda av bina själva utan hjälp av mellanväggar. Naturliga vaxkakor får byggas in i fasta eller flyttbara ramar. Remsor av vax-mellanväggar för att anvisa vaxkaksbygge får användas.

Yngelrummet formar naturligt en sluten enhet. Både vaxbygge och yngelrum måste kunna växa när bisamhället expanderar genom att bygga naturliga vaxkakor. Yngelrum och ramstorlek måste utformas så att yngelområdet kan expandera naturligt med vaxbygget, och utan att korsas av ramlist. Spärrgaller som sytematisk metod är inte tillåtet. Undantag från detta är tillåtet under omställningsperioden.

Endast i skattlådorna får mellanväggar användas, men bör helst undvikas även här.

Fodring

Honung och pollen är binas naturliga foder. Syftet ska vara att invintra dem på honung. Där detta inte är möjligt ska det tillförda vinterfodret innehålla minst 10 viktprocent honung av sockrets vikt. Denna måste vara av Demetercertifierat ursprung. Kamomillte och salt skall också tillsättas fodret. Om det inte finns biodynamiskt foder kan det vara av ekologiskt ursprung.
För att bygga upp styrkan hos svärmar och restsamhällen/avläggare får man fodra som vid invintring.

Utvinning av honung

Vid all hantering av honung som t ex slungning, pressning, silning, rening och tappning får temperaturen ej överstiga 35°C. Filtrering under tryck får ej användas. All uppvärmning av honungen skall undvikas. Honungen ska tappas direkt, innan den kris- talliserar, i glas- eller metallförpackningar avsedda för konsument.