De biodynamiska preparaten

De biodynamiska preparaten är speciellt komposterade naturliga och organiska substanser som förhöjer och stimulerar kompost och matjord till ökad bördighet och livskraft. Det senare är förutsättningen för hög kvalitet och god näringsförmåga hos våra livsmedel.Gödsling med organisk gödsel förstärks genom användning av de biodynamiska preparaten. Användningen av dem utgör specifik biodynamisk metod och är ett krav för att få kvalitetsmärkningen Demeter på odlarens produkter. Preparaten är av två slag, kompostpreparat och fältpreparat.

Kompostpreparaten

Kompostpreparat, som utgörs av sex specialkomposterade läkeväxter (rölleka, maskros, kamomill, nässla, ekbark och vänderot), som inympas när man lagt upp en kompost av växtmaterial eller djurgödsel. Användning av kompostpreparaten förhöjer förmågan hos organisk gödsel att skapa liv i jorden, det vill säga göra den bördig i sig själv. De stimulerar också plantorna att bli friska och att kunna motstå sjukdom. Läs mer om kompostpreparaten längre ner på sidan.

Fältpreparaten

Fältpreparaten, är specialkomposterad kogödsel och pulvriserad kvarts . De rörs ut i vatten och sprutas ut över jord och grödor. De har en belivande effekt på jorden och verkar förhöjande på näringskvaliteten hos grödorna. Effekten av de biodynamiska preparaten är väl dokumenterad i ett flertal mångåriga forskningsprojekt, samt av praktiska erfarenheter i många länder världen över. Mer ingående information om fältpreparaten finns längre ner på sidan.

Här kan du köpa de biodynamiska preparaten

De biodynamiska preparaten tillverkas av oss på biodynamiska föreningen och du köper dem enklast genom att beställa i vår web-butik. Alla preparat skickas mot faktura och den enda kostnad utöver angivet pris är postens faktiska brev-porto. Det går också bra att ringa till oss och beställa eller skicka ett mail till: kontoret@biodynamisk.se.

Mer ingående om kompostpreparaten, tillverkning och användning

Som redan nämnts görs KOMPOSTPREPARATEN av sex välkända läkeväxter - rölleka, kamomill, brännässla, ek, maskros och vänderot (valeriana). Deras speciella egenskaper förstärks genom en unik komposteringsprocess i jorden. För att göra dem effektiva behöver en del av örterna höljas av vissa djurorgan. Dessa fungerar som katalysatorer för att få fram den önskade effekten. Preparaten grävs ned i jorden på hösten, får ligga i jorden under vintern och tas upp följande vår.

När de är färdiga tillsätts preparaten kompostmaterialet i små mängder. Det handlar om att tillföra en kvalitet mer än substans. Preparaten har en strålande verkan på hela komposthögen, så att komposten sedan kan styra de humusformande processerna i jorden, reglera och vitaliserar planttillväxten och balansera livet i jorden.

Den kompost man får har förhöjd livskraft och påverkar grödorna som sedan växer i jorden på ett positivt sätt. Dessa preparat hjälper till att reglera nedbrytningen och de humusformande processerna i jorden och gör växtnäringsämnena (kväve, kalium, svavel, kalcium, kisel, fosfor) tillgängliga i just den form som frisk planttillväxt behöver.

Röllekapreparatet är förbundet med kalium och svavelprocesserna i jorden och hjälper till att ta upp ämnen, som finns fint fördelade i atmosfären och bortom, för att åter berika jord som har tröttats ut genom många års odling.

Kamomillpreparatet är förbundet med de levande kalciumprocesserna och hjälper till att stabilisera växtnäringsämnena, dämpa alltför snabb brinning av komposten och stärka plantans tillväxtprocess.

Brännässlepreparatet har ett förhållande till järn, utvecklar sensibilitet i jorden och hjälper till att stabilisera kväve.

Ekbarkspreparatet hjälper med sin kalciumrika natur att hålla undan så kallade växtsjukdomar och svampangrepp.

Maskrospreparatet är förbundet med de levande kiselprocesserna, aktiverar ljusinfluenser i jorden och förhöjer de naturligt samverkande processerna.

Valerianapreparatet (vänderot) är starkt förbundet med fosforaktiviteten, som har med värme att göra och fungerar därmed som en varm filt på komposthögen. Det stabiliserar värmen i komposten.

Mer ingående om fältpreparaten, tillverkning och användning

FÄLTPREPARATEN görs av kogödsel och kvartsmjöl och benämns ”humuspreparat” och ”kiselpreparat”.Humuspreparatet är kogödsel som har processats i jorden under vintern inuti ett kohorn. Kiselpreparatet är fint malt kvartsmjöl som tillbringat sommaren i jorden inuti ett kohorn.

När de ska användas löses mycket små mängder av dessa preparerade substanser upp i vatten under noggrann omrörning i en hel timme. Detta görs genom att man rör åt ett håll så att vattnet bildar en djup virvel i kärlets mitt. Sedan rör man åt andra hållet, vattnet ändrar rörelseriktning och sakta bildas en ny virvel. Varje gång en välformad, djup virvel uppnås ändras riktningen tills en hel timme gått. På detta sätt frigörs den koncentrerade dynamiserande effekten hos humus- respektive kiselpreparaten till det rytmiskt arbetade vattnet och blir effektivt för jord och växter. Att vatten är starkt förknippat med det vi kallar liv, vet ju alla. Det utrörda preparatet sprutas sedan ut omedelbart, inom en timme.

Humuspreparatet stänks ut i droppform mot kvällen direkt över jorden före sådd och plantering. Det befrämjar rottillväxt, vitaliserar jorden och hjälper växten att finna det den behöver i jorden.

Kiselpreparatet sprutas ut som fin dusch direkt på plantorna tidigt på morgonen, när mognadsfasen för den aktuella grödan börjar. Det hjälper till att stabilisera växtens ämnesomsättning och förhöja grödans kvalitetsutveckling.

Varför används djurorgan?

Djurorganen är utvalda på grund av deras speciella egenskaper i djurets organism och tjänar som katalysatorer för att åstadkomma den önskade processen. Kamomillblommor används till exempel som behandling vid problem i våra matsmältningskanaler. När detta kompostpreparat görs används en bit tunntarm av ko (dvs. en del av djurets matsmältningskanal) som katalysator i beredningen. Samhörigheten mellan kamomillblomman och detta organ är tydlig.

Nödvändigheten av att använda sådant material från djurorgan vid beredningen av kompostpreparat eller hornbaserade fältpreparat kan förstås, genom att man betraktar den fruktsamma jorden som något som inte bara består av mineraler. Den är levande och också fylld med djurliv. Maskar är det mest kända djurslaget i jorden. De tillbringar sina liv med att äta förmultnande växtdelar tillsammans med vittrade mineraler. Den stabila kombinationen av växt- och mineralmaterial som finns i daggmaskarnas exkrementer blir till genom att arbetas i maskarnas matsmältningssystem. Jord har därmed skapats genom aktiv samverkan mellan mineral- växt- och djurprocesser. Man kan säga, att daggmaskarna tillsammans med andra mikrooorganismer fungerar som katalysatorer i skapandet av jord.

Det kanske därför inte är så förvånande att flera av preparaten kräver något från djurriket för att de ska bli maximalt effektiva. Fyra av de läkeväxter som används till kompostpreparat, liksom kogödseln och kvartsmjölet till fältpreparaten, behöver höljas med vissa material från djurorgan under processtiden.

I nuläget är användandet av djurorgan enligt EU-lag mycket restriktivt, efter epidemin med BSE kring millennieskiftet. I Sverige har dock Biodynamiska Föreningen givits dispens, men är här den enda instans som får tillverka preparaten och tillverkning får endast ske på Skillebyholm, Järna.

Mer om de biodynamiska preparaten

Vill du veta mer om de biodynamiska preparaten rekommenderas häftet Biodynamiska preparat, av Thomas Lüthi och Berit Löfström. Det kan beställas från oss på Biodynamiska Föreningen - skicka en förfrågan genom vår kontaktsida! Läs även gärna våra broschrer om preparaten och om komposten (går även beställa i pappersform från oss)